പോസ്റ്റുകള്‍

76-Ddhuhar-01-31

سورة الإنسان  അവതരണം : മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ :  31