പോസ്റ്റുകള്‍

28-Surah Al Khasas -01-88

سورة القصص-28 അവതരണം -മക്ക സൂക്തങ്ങൾ -88