പോസ്റ്റുകള്‍

23-Surah Al muhminoon -90-118

അദ്ധ്യായം-23 സൂറത്തുൽ മുഹ് മിന്നൂൻ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-118  90 മുതൽ 118 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം...