പോസ്റ്റുകള്‍

77-Sura th Al Murrsalaathth -01-50

അദ്ധ്യായം-77  സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത്  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-50