പോസ്റ്റുകള്‍

12-Surathu Yoosuf -64-95

അദ്ധ്യായം-12 സൂറത്തു യൂസുഫ്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-111  64 മുതൽ 95 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം