പോസ്റ്റുകള്‍

25-Surathul Furqan -56-77

അധ്യായം-25  സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-77  56 മുതൽ 77 വരെ യുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം