പോസ്റ്റുകള്‍

25-Surathul Furqan -01-32

അദ്ധ്യായം-25  സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-77  1 മുതൽ 32 വരെ യുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.