പോസ്റ്റുകള്‍

22-Surathul Hajj -47-64

അധ്യായം-22  സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ്  അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-78  47 മുതൽ 64 വരെ യുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.