പോസ്റ്റുകള്‍

57-Surathul Hadheed-01-29

ഇമേജ്
അധ്യായം-57  സൂറത്തുൽ ഹദീദ്  അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-29