പോസ്റ്റുകള്‍

Surathur Rahad എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

13-Surathur Rahadh-29-43

അദ്ധ്യായം-13 സൂറത്തുർ റഹദ്   അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-43  29 മുതൽ 43 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം