പോസ്റ്റുകള്‍

Surathu yoosuf എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

12-Surathu Yoosuf -64-95

അദ്ധ്യായം-12 സൂറത്തു യൂസുഫ്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-111  64 മുതൽ 95 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം

12-Surathu Yoosuf-31-63

അധ്യായം-12 സൂറത്തു യൂസുഫ്  അവതരണം -മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ - 111  31 മുതൽ 63 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം