പോസ്റ്റുകള്‍

Surathu twaha സൂറത്തു ത്വഹാ എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

20-Surathu Twaha -01-37

അദ്ധ്യായം-20 സൂറത്തു ത്വാഹാ   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-135  1 മുതൽ 37 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.