പോസ്റ്റുകള്‍

Surah yusuf എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

12-Surathu Yoosuf -96-111

അദ്ധ്യായം-12 സൂറത്തു യൂസുഫ്   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-111  96 മുതൽ 111 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം