പോസ്റ്റുകള്‍

Surah sabah എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

34-Surah Sabah -01-54

 അദ്ധ്യായം-34 Surah Al sabah അവതരണം :മക്ക  ആയത്തുകൾ :54