പോസ്റ്റുകള്‍

Surah fussilathth സൂറ ഫുസ്സിലത്ത് എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

41-Surah-Fussilathth -54

سورة فصلت  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-54