പോസ്റ്റുകള്‍

Surah Mujadhila എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

58-Surah Mujaadhila -01-22

അധ്യായം-58 Surah Mujaadhila അവതരണം : മദീന ആയത്തുകൾ : 22