പോസ്റ്റുകള്‍

Surah Al muhminoon എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

23-Sura th Al Muhminoon-01-27

അധ്യായം-23 സൂറത്തുൽ മുഹ് മിനൂൻ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-118  ഒന്ന് മുതൽ 27 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.