പോസ്റ്റുകള്‍

Surah Al hashr അധ്യായം -59 എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

59-Surah Al Hashr -01-24

سورة الحشر-59  അവതരണം: മദീന  സൂക്തങ്ങൾ : 24