പോസ്റ്റുകള്‍

Surah -15 എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

15-Surathul Hijr -01-31

അദ്ധ്യായം-15 സൂറ അൽ ഹിജ്റ്   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-99  1 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.