പോസ്റ്റുകള്‍

Sura th Ambiyaah എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

21-Sura th Al abiyaah -01-35

അദ്ധ്യായം-21 സൂറത്തുൽ അമ്പിയാഹ്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-112  ഒന്നുമുതൽ 35 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.