പോസ്റ്റുകള്‍

Al shooraa എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

42-Surah Al Shooraa -01-53

سورة الشورى അവതരണം-മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ -53