പോസ്റ്റുകള്‍

സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂൻ എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

23-Surath Al muhminoon -28-59

അദ്ധ്യായം -23 സൂറത്തുൽ മുഹ് മിനൂൻ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-118  28 മുതൽ 59 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.