പോസ്റ്റുകള്‍

സൂറത്തു റഹദ് #surathur rahadh എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

13-Surathur Rahad -01-28

അദ്ധ്യായം-13 സൂറത്തുർ റഹ്‌ദ്   അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-43  ഒന്നുമുതൽ 28 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.