പോസ്റ്റുകള്‍

സൂറത്തു യൂസുഫ് എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

12-Surathu Yoosuf -01-30

അദ്ധ്യായം-12 സൂറത്തു യൂസുഫ്  അവതരണം -മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ -111  ഒന്നു മുതൽ 30 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.