പോസ്റ്റുകള്‍

സൂറത്തു ത്വഹാ അദ്ധ്യായം-20 എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

20-Surathu Twaha 38-64

അദ്ധ്യായം-20  സൂറത്തു ത്വഹാ   അവതരണം -മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-135  38 മുതൽ 64 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.