പോസ്റ്റുകള്‍

സൂറത്തു ത്വഹാ എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

20- Surath twaha-98-135

അദ്ധ്യായം-20 സൂറത്തു ത്വഹാ  അവതരണം -മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ -135  98 മുതൽ 135 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

20-Surathu Twaha -65-97

അധ്യായം -20 സൂറത്തു ത്വഹാ  അവതരണം -മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ -135 67മുതൽ 97 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.