പോസ്റ്റുകള്‍

സൂറ അൽ മുംതഹന Surah al Mumthana എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

60-Surah al Mumthahana 01-13

سورة الممتحنة -60  അവതരണം : മദീന  സൂക്തങ്ങൾ : 13