പോസ്റ്റുകള്‍

സൂറ അൽ അമ്പിയാഹ് എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

21-Sura th Al Ambiyaah-73-112

അധ്യായം-21  സൂറത്തുൽ അമ്പിയാഹ്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-112  73 മുതൽ 112 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

21-Sura th Al Ambiyaah -36-72

അദ്ധ്യായം-21  സൂറത്തുൽ അമ്പിയാഹ്  അവതരണം -മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ -112  36 മുതൽ 72 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.