പോസ്റ്റുകള്‍

യാസീൻ എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

36--Sooraththu Yaseen --83

Unit : 36 Since : Makka  Number of Verses : 83 سورة يس