പോസ്റ്റുകള്‍

അധ്യായം 60 Surah al mumthahana എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

60--Surathul Mumthahara --13

Unit : 60 Since : Madheena  Number of Verses : 13 سورة الممتحنة