പോസ്റ്റുകള്‍

അധ്യായം -76 Surah al dhuhar എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

76-Ddhuhar-01-31

سورة الإنسان  അവതരണം : മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ :  31