പോസ്റ്റുകള്‍

അധ്യായം -53 Surah al najm നജ്മ് എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

53-Surah Al Najm -01-62

سورة النجم-53 അവതരണം : മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ : 62