പോസ്റ്റുകള്‍

അധ്യായം -52 Surah al ththoor എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

52-Surah Al Ththoor -01--49

سورة الطور-52 അവതരണം: മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ : 49