പോസ്റ്റുകള്‍

അധ്യായം -49 Surah -49 Unit -49 എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

49-Surah Al hujuràthth 01-18

سورة الحجرات-49  അവതരണം : മദീന  സൂക്തങ്ങൾ :  18