പോസ്റ്റുകള്‍

അധ്യായം -28 എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

28-Surah Al Khasas -01-88

سورة القصص-28 അവതരണം -മക്ക സൂക്തങ്ങൾ -88