പോസ്റ്റുകള്‍

അധ്യായം -26 #sura Al Shshuaraah എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

26- Surah Al Shuharaah- 160-227

അദ്ധ്യായം -26 സൂറ അൽ ശ്ശുഅറാഹ് അവതരണം -മക്ക സൂക്തങ്ങൾ -227 160മുതൽ 227വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം