പോസ്റ്റുകള്‍

അദ്ധ്യായം-45 Surah al Jaashiya എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

45-Surah Al Jaasiya -01-37

سورة الجاثية- 45 അവതരണം : മക്ക സൂക്തങ്ങൾ : 37