പോസ്റ്റുകള്‍

അദ്ധ്യായം 26 എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

26-Surah Al shuharaah -01-39

سورة الشعراء -26 അവതരണം -മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-227  1 മുതൽ 39 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം .