പോസ്റ്റുകള്‍

അദ്ധ്യായം -76 എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

76--Surah al Insaan -31

Unit : 76 Since : Makka  Number of Verses : 31 سورة الانسان