പോസ്റ്റുകള്‍

#സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

15-Surath Al Hijr-71-99

അദ്ധ്യായം-15  സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-99  71 മുതൽ 99 വരെ യുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം