പോസ്റ്റുകള്‍

#സുറാ അൽ ഹിജ്ർ എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

15-Surah Al Hijr-32-70

അദ്ധ്യായം-15 സൂറത്തുൽ ഹിജ് റ്   അവതരണം- മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-99  32 മുതൽ 70 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം