പോസ്റ്റുകള്‍

#ഖുർആൻ #പാരായണ നിയമങ്ങൾ എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Quran ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ

ഖുർആൻ പാരായണം  ചെയ്യുന്പോൾ ചിലത്  ശ്രദ്ധിക്കണേ.  ഈ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് അല്പം കേട്ടാലും..