ഖുർആൻ /ആഡ് ഖുർആൻ

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ
 ( ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു )....

 എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ഏതുസമയത്തും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു നോക്കുകയോ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സംശയം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍