21-Sura th Al Ambiyaah -36-72

അദ്ധ്യായം-21
 സൂറത്തുൽ അമ്പിയാഹ് 
അവതരണം -മക്ക 
സൂക്തങ്ങൾ -112
 36 മുതൽ 72 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ
 ( ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു )....

( 36 ) ഇവനാണോ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യനിഷേധികൾ താങ്കളെ കണ്ടാൽ പരിഹസിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അവരാകട്ടെ കരുണാനിധിയായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഉൽബോധത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരുമാണ്... 

( 37 ) മനുഷ്യൻ ധൃതി കൂട്ടുന്നവനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പിന്നീട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും.
 അതിനാൽ എന്നോട് നിങ്ങൾ ധൃതി കൂട്ടരുത്....

( 38 ) നിങ്ങൾ സത്യവാദികൾ ആണെങ്കിൽ ആ താക്കീത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു.....

( 39 ) തങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നോ മുതുകളിൽ നിന്നോ നരകാഗ്നിയെ തടയാൻ കഴിയാതെ വരികയും, തങ്ങൾ സഹായിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് സത്യനിഷേധികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ
( അവരങ്ങനെ ധൃതികൂട്ടുകയില്ലായിരുന്നു )....

( 40 ) എന്നാൽ അത് അവർക്ക് പെട്ടെന്നാണ് വന്നെത്തുക. തന്നിമിത്തം അത് അവരെ അമ്പരപ്പിച്ചു കളയും. അതിനെ തടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല. അവർക്ക് ഇട നൽകപ്പെടുകയുമില്ല.....

( 41 )( നബിയെ )താങ്കൾക്ക്  മുൻപും പല ദൂതന്മാരും പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 
 അത് മൂലം ആ പരിഹാസകരിൽ തന്നെ, അവർ ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ച് പരിഹസിച്ചിരുന്നുവോ അത്
( ശിക്ഷ )വന്നെത്തി.....


( 42 ) താങ്കൾ ചോദിക്കുക. കരുണാനിധിയായ അല്ലാഹുവല്ലാതെ രാവിലും പകലിലും നിങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് ? എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ നാഥനെ ഓർക്കുന്നതിൽ  നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണ്....

( 43 ) അഥവാ നമ്മെ കൂടാതെ അവരെ രക്ഷിക്കുന്ന വല്ല ദൈവങ്ങളും അവർക്കുണ്ടോ ആ ദൈവങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മിൽ നിന്ന് അവർ സഹായിക്കപ്പെടുകയുമില്ല... 

( 44 ) പക്ഷേ ഈ വർക്കും ഇവരുടെ പൂർവികർക്കും നാം ജീവിത വിഭവങ്ങൾ  നൽകി. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആയുസ്സ് ദീർഘിച്ചു. 
 എന്നാൽ ഭൂമിയെ അതിന്റെ നാനാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും, നാം ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവർ കാണുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവർ വിജയികളാണോ  ? 

( 45 )( നബിയെ )താങ്കൾ പറയുക. അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം മൂലം തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്.( പക്ഷേ ) ബധിരരെ വിളിച്ച് താക്കീത് ചെയ്യുമ്പോൾ  അവരാ  വിളി കേൾക്കുകയില്ലല്ലോ.... 

( 46 ) തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ നാഥന്റെ ശിക്ഷയിൽനിന്ന് ഒരംശം അവരെ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ "ഹാ ഞങ്ങളുടെ നാശം !തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അക്രമികളായി  തീർന്നല്ലോ "എന്ന് അവർ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും..... 

( 47 ) അന്ത്യനാളിൽ നീതിപൂർവ്വകമായ തുലാസ് നാം ഹാജരാക്കും. അപ്പോൾ ഒരാളും ഒട്ടും ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയില്ല.
 മനുഷ്യന്റെ കർമ്മം ഒരു കടുകുമണി തൂക്കം ആയിരുന്നാലും അത് നാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. കണക്കാക്കാൻ നാം തന്നെ മതി...

( 48 ) തീർച്ചയായും മൂസാക്കും ഹാറൂനും നാം സത്യാസത്യങ്ങളെ  വേർതിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥവും പ്രകാശവും ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് ഉൽബോധനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.....

( 49 ) തങ്ങളുടെ നാഥനെ നേരിട്ട് കാണാതെ തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണവർ. 
 അന്ത്യ നാളിനെ കുറിച്ചും  ഭയമുള്ളവരാണവർ.... 

( 50 ) ഇത് ( ഖുർആൻ )നാം അവതരിപ്പിച്ച അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ഉൽബോധനമാകുന്നു.
 എന്നിട്ടും ഇതിനെ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണോ   ?  

( 51 ) തീർച്ചയായും ഇബ്റാഹീം ( അ )
ന് നബിയോട് യോജിച്ച സന്മാർഗബോധം അതിന് മുൻപ് തന്നെ നാം നൽകിയിരുന്നു. നബിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു....

( 52 ) ഹസ്രത്ത് ഇബ്റാഹീം തന്റെ പിതാവിനോടും ജനതയോടും ചോദിച്ച സന്ദർഭം( ഓർക്കുക ) നിങ്ങൾ ഭജനമിരിക്കുന്ന ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്താകുന്നു   ? 

( 53 ) അവർ പറഞ്ഞു : ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ ഇവയെ ആരാധിക്കുന്നതായാണു ഞങ്ങൾ കണ്ടത്.... 


( 54 ) നബി പറഞ്ഞു : നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും വ്യക്തമായ ദുർമാർഗത്തിൽ തന്നെയാണ്... 

( 55 ) അവർ ചോദിച്ചു : നീ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സത്യവും കൊണ്ടുവന്നതാണോ? 
 അതോ നീ തമാശക്കാരിൽ പെട്ടവനോ   ? 

( 56 ) ഇബ്റാഹീം  നബി പറഞ്ഞു : തമാശയല്ല. ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചു അവയെ സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്നവനാണ് നിങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഞാൻ  അതിനു  സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരിൽ പ്പെട്ടവനുമാണ്.... 

( 57 ) അല്ലാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം, നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്... 

( 58 ) അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു വലിയ വിഗ്രഹം മാറ്റിനിർത്തി മറ്റെല്ലാം നബി കഷണങ്ങളാക്കി. അവർ വലിയതിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് 
( അങ്ങനെ ചെയ്തത് ).... 

( 59 ) അവർ പറഞ്ഞു : നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത്  ? 
 തീർച്ചയായും അവൻ അക്രമികളിൽപ്പെട്ടവർ  തന്നെയാകുന്നു... 

( 60 ) ചിലർ പറഞ്ഞു : ഇബ്റാഹീം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു യുവാവ് ഈ ദൈവങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചു പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്... 

( 61 ) അവർ പറഞ്ഞു : എന്നാൽ അവനെ ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരിക. അവൻ സാക്ഷി പറയേണ്ടതിനുവേണ്ടി... 

( 62 ) അവർ ചോദിച്ചു : ഓ ഇബ്റാഹീം, നീയാണോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തത്   ? 

( 63 ) അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു : എന്നാൽ അത് അവരിലുള്ള ഈ വലിയവൻ ചെയ്തതാണ്. 
 അവർ സംസാരിക്കും എങ്കിൽ അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു കൊള്ളുക.. 

( 64 ) അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചു : എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു: തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അക്രമികൾ തന്നെയാണ്... 

( 65 ) പിന്നീട് മുൻ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ അവർ മടക്കപ്പെട്ടു. 
" ഈ ദൈവങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ 
( എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ).... 

( 66 ) അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന് പുറമെ ഒരുവിധ ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ആണോ നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത്  ? 
 എന്ന് നബി ചോദിച്ചു.. 

( 67 ) നിങ്ങളും,  അല്ലാഹുവിനു പുറമേ നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളും വളരെ മോശം തന്നെ.
 നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ  ? 

( 68 ) അവർ പറഞ്ഞു : നിങ്ങൾ വല്ല നടപടിയും എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ  ഇവനെ ചുട്ടെരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക.... 


( 69 ) നാം പറഞ്ഞു : ഓ അഗ്നിയെ, നീ ഇബ്റാഹിമിനു തണുപ്പും രക്ഷയും ആയിത്തീരുക..... 


( 70 ) അവർ അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് ഒരു കുതന്ത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ അവരെ തന്നെ ഏറ്റവും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാക്കുകയാണ് നാം ചെയ്തത്.... 

( 71 ) നബി( ഇബ്റാഹീം )യെയും ലൂഥ് നബിയും ലോക ജനതക്ക് നാം അനുഗ്രഹം ചെയ്തു വെച്ച ഒരു ഭൂമിയിലേക്ക് നാം രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു.... 

( 72 )ഇബ്റാഹീം നബിക്കും നാം ഇസ്ഹാഖിനെയും, കൂടുതലായി യഹ്ഖൂബിനെയും  ദാനമായി നൽകി. 
 അവരെയെല്ലാം നാം സദ്‌വൃത്തരാക്കുകയും ചെയ്തു..... 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍