പോസ്റ്റുകള്‍

ഒക്‌ടോബർ, 2020 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Al Quran

26-Sura th Al Shshuaraah-61-111

അദ്ധ്യായം 26 സൂറത്തു ശ്ശുഅറാഹ്  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ -227  61 മുതൽ 111 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

26-Sura th Al Sshuraah- 40-60

അദ്ധ്യായം 26 സൂറത്തു ശ്ശുഅറാഹ്  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-227  40 മുതൽ 60 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

ഖുർആൻ /ആഡ് ഖുർആൻ

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ( ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു )....
 എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ഏതുസമയത്തും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു നോക്കുകയോ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സംശയം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

26-Surathu shuharaah -01-39

അദ്ധ്യായം 26
സൂറത്തുശ്ശുഅറാഹ്
 അവതരണം -മക്ക
 സൂക്തങ്ങൾ-227
 1 മുതൽ 39 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

Al -quran

23-Surah Al muhminoon -90-118

അദ്ധ്യായം-23 സൂറത്തുൽ മുഹ് മിന്നൂൻ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-118  90 മുതൽ 118 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം...

23- sura th Al muhminoon 60-89

അദ്ധ്യായം-23 സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂൻ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-118  60 മുതൽ 89 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

23-Surath Al muhminoon -28-59

അദ്ധ്യായം -23 സൂറത്തുൽ മുഹ് മിനൂൻ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-118  28 മുതൽ 59 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

23-Sura th Al Muhminoon-01-27

അധ്യായം-23 സൂറത്തുൽ മുഹ് മിനൂൻ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-118  ഒന്ന് മുതൽ 27 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

Al quran

21-Sura th Al Ambiyaah-73-112

അധ്യായം-21  സൂറത്തുൽ അമ്പിയാഹ്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-112  73 മുതൽ 112 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

21-Sura th Al Ambiyaah -36-72

അദ്ധ്യായം-21  സൂറത്തുൽ അമ്പിയാഹ്  അവതരണം -മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ -112  36 മുതൽ 72 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

21-Sura th Al abiyaah -01-35

അദ്ധ്യായം-21 സൂറത്തുൽ അമ്പിയാഹ്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-112  ഒന്നുമുതൽ 35 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.