20- Surath twaha-98-135

അദ്ധ്യായം-20
സൂറത്തു ത്വഹാ 
അവതരണം -മക്ക 
സൂക്തങ്ങൾ -135
 98 മുതൽ 135 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ  നാമത്തിൽ
 ( ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു )....

( 98 ) നിങ്ങളുടെ ദൈവം അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. അവനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല.
എല്ലാ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും അവന്റെ അറിവ് വിശാലമാണ്.... 

( 99 ) ഇത് പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിൽ ചിലത് താങ്കൾക്ക് നാം വിവരിച്ചുതരുന്നു. 
 നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ബോധനം
( ഖുർആൻ )താങ്കൾക്ക് നാം നൽകുക തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.... 

( 100 ) ആരെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ അന്ത്യനാളിൽ അവൻ പാപഭാരം വഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും..... 

( 101 ) അതിൽ അവർ എന്നെന്നും താമസിക്കുന്നവരാണ്.
അന്ത്യനാളിൽ അവർ ചുമക്കേണ്ട ഭാരം വളരെ ചീത്ത തന്നെ...

( 102 ) അതായത് സൂറിൽ ഊതപ്പെടുന്ന നാളിൽനിന്ന് അന്ന് കുറ്റവാളികളെ നീലകണ്ണുള്ളവരായി നാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും....

( 103 ) അവർ പരസ്പരം പതുക്കെ പറയും, നിങ്ങൾ ഇഹലോകത്ത് 10 ദിവസം അല്ലാതെ താമസിച്ചിട്ടില്ല...

( 104 ) അവർ പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കു നല്ലതുപോലെ അറിയാം. 
 അവരിൽ ഏറ്റവും നല്ല അഭിപ്രായക്കാരൻ പറയുന്ന സന്ദർഭം.
 ഒരുദിവസമല്ലാതെ നിങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടില്ല....

( 105 )( നബിയെ )പർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നു.
 പറയുക.
എന്റെ നാഥൻ അവയെ പൊടി പൊടിയാക്കി  കാറ്റിൽ  പാറിച്ചുകളയുന്നതാണ്....

( 106 ) എന്നിട്ട് അവൻ അതിനെ
 (ഭൂമിയെ )സമനിരപ്പായ മൈതാനമാക്കും.... 

( 107 ) അതിൽ താഴ്ചയോ  ഉയർച്ചയോ നീ കാണുകയില്ല..... 

( 108 ) അന്ന് അവർ( ജനങ്ങൾ) വിളിക്കുന്നവനെ പിന്തുടരുന്നതാണ്. 
 അതിന് യാതൊരു വക്രതയും
 (ആരും കാണുകയോ) ഇല്ല. 
 ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം കരുണാനിധിയായ അള്ളാഹുവിനു  കീഴടങ്ങുന്നതാണ്. 
 അത് മൂലം നേരിയ ശബ്ദം അല്ലാതെ നീ കേൾക്കുകയില്ല.....

( 109 ) കരുണാനിധിയായ അല്ലാഹു അനുവാദം നൽകുകയും സംസാരം അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തവരുടെതല്ലാതെ
 മറ്റു ശുപാർശകൾ ഒന്നും അന്ന് ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല....

( 110 ) അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളതും പിമ്പിലുള്ളതും അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട്.
 അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ പൂർണമായി അറിയുന്നില്ല... 

( 111 ) എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും അന്യാശ്രയമില്ലാത്തവനുമായ അള്ളാഹുവിന് അന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരും അന്ന് കീഴടങ്ങും.
 അക്രമത്തിന്റെ  ഭാരം ചുമന്ന് വന്നവൻ 
( അന്ന് )നിരാശപ്പെട്ടത്  തന്നെ...

( 112 ) ആരെങ്കിലും സത്യവിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് സൽകർമ്മങ്ങളിൽപ്പെട്ടത് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ
 അക്രമത്തെയോ അവകാശ നിഷേധത്തെയോ പേടിക്കേണ്ടതില്ല....

( 113 ) അത് പ്രകാരം അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുർആനായി നാം ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 
 ഇതിൽ താക്കീതുകളെ വിവിധ തരത്തിൽ നാം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 അവർ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി.
അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഒരു ബോധം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടി....

( 114 ) യഥാർത്ഥ രാജാവായ അള്ളാഹു  അത്യുന്നതനായിരിക്കുന്നു.
( നബിയെ ) ഖുർആൻ ഓതുവാൻ അതിന്റെ ബോധനം പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ്- ധൃതിപ്പെടരുത്.
 എന്റെ നാഥാ, എനിക്ക് നീ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരേണമേ എന്ന് താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക... 

( 115 ) ആദമിന് നാം മുൻപ് നിർദ്ദേശം നൽകുക തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നിട്ടതു  നബി അത് വിസ്മരിച്ചു.
ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ആദമിന് നാം കണ്ടില്ല.....


( 116 ) ആദമിന് സുജൂദ് ചെയ്യുക എന്ന് മലക്കുകളോട് നാം കൽപ്പിച്ച സന്ദർഭം 
( ഓർക്കുക ). അപ്പോൾ അവരെല്ലാം സുജൂദ് ചെയ്തു.
 ഇബ് ലീസ് ഒഴികെ.
 അവൻ (സുജൂദ് ചെയ്യാൻ )
വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.... 


( 117 ) അപ്പോൾ നം  പറഞ്ഞു : ഓ ആദം, തീർച്ചയായും ഇവൻ നിന്റെയും  നിന്റെ ഇണയുടെയും ശത്രുവാണ്.
 അതിനാൽ ഈ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഇവൻ പുറത്താക്കാതിരിക്കട്ടെ.
 അങ്ങനെ ആയാൽ താങ്കൾ വിഷമിക്കും...

( 118 ) താങ്കളിവിടെ വിശന്നിരിക്കേണ്ടതില്ല. 
 നഗ്നരായി ഇരിക്കേണ്ടതുമില്ല.....

( 119 ) താങ്കൾ ഇവിടെ ദാഹിച്ചിരിക്കുകയോ
 വെയിൽ കൊള്ളുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുമില്ല.....

( 120 ) അങ്ങനെ പിശാച് അദ്ദേഹത്തിന് ദുർബോധനം നൽകി.
 അവൻ പറഞ്ഞു.ഓ ആദം, നിത്യവാസത്തിനുള്ള വൃക്ഷത്തെയും, നശിച്ചു പോകാത്ത രാജത്യത്തെയും കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ  ? 

( 121 ) അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും അതിൽനിന്ന് ഭക്ഷിച്ചു. 
 അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തം ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു.
 ഉടനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഇലകളിൽ ചിലതെടുത്ത് അവർ തങ്ങളുടെ മേൽ ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ആദം തന്റെ നാഥന് എതിർ പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ നിരാശനാവുകയും ചെയ്തു...

( 122 ) പിന്നീട് തന്റെ നാഥൻ ആദം നബിയെ ഉൽകൃഷ്ടനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.
അങ്ങനെ നബിയുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുകയും മാർഗ്ഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്തു....

( 123 ) അല്ലാഹു പറഞ്ഞു : നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന്
( സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് )
 ഇറങ്ങി പോവുക.
നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശത്രുക്കളാണ്.
എന്നാൽ എന്റെ പക്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മാർഗ്ഗദർശനവും വന്നു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ എന്റെ മാർഗ്ഗദർശനം ആര് പിന്തുടരുന്നവോ 
 അവൻ( ഇഹലോകത്ത് )
 വഴിതെറ്റുകയോ
 (പരലോകത്ത് വിഷമിക്കുകയോ ഇല്ല )...

( 124 ) ആരെങ്കിലും എന്റെ ഉദ്ബോധനത്തെ അവഗണിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഇടുങ്ങിയ ജീവിതമാണ് അവനു  അനുഭവപ്പെടുക.
 അന്ത്യനാളിൽ അന്ധനായി അവനെ നാം  ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യും...

( 125 ) അവൻ ചോദിക്കും : എന്റെ നാഥാ, എന്തിനാണ് എന്നെ നീ അന്ധനായി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ? 
 ഞാൻ മുൻപ് ശരിക്കും കാഴ്ച ഉള്ളവനായിരുന്നല്ലൊ     ? 


( 126 ) അല്ലാഹു പറയും : കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ( പക്ഷേ )
 നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിനക്ക് വന്നു കിട്ടിയപ്പോൾ നീയതു  വിസ്മരിച്ചു കളഞ്ഞു.
 അതുപോലെ ഇന്ന്  നീയും വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു...

( 127 ) ധിക്കാരത്തിൽ അതിര് കവിയുകയും തന്റെ നാഥന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് നാം പ്രതിഫലം നൽകുക.
 പരലോക ശിക്ഷ അതികഠിനവും  എന്നെന്നും ശേഷിക്കുന്നതുമാണ്....

( 128 ) ഇവർക്ക് മുൻപ്  എത്രയോ തലമുറകളെ നാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
 അവരുടെ വാസ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ഇവരിതാ  സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
 ഇക്കാര്യം ഇവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്നില്ലേ  ? 
 തീർച്ചയായും ഇതിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട്... 

( 129 ) താങ്കളുടെ നാഥനിൽ നിന്ന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു വിധിയും ഒരു നിശ്ചിത അവധിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷ 
( പെട്ടെന്ന് ) വരിക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു..

( 130 ) അതിനാൽ അവർ പറയുന്നതിനെ പറ്റി താങ്കൾ ക്ഷമിക്കുകയും സൂര്യോദയത്തിനും സൂര്യാസ്തമയത്തിനും മുമ്പ് താങ്കളുടെ നാഥനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക.
 രാത്രി സമയങ്ങളിലും പകലിന്റെ  ഭാഗങ്ങളിലും അവന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുക.
എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിച്ചേക്കും..

( 131 ) അവരിൽ പലർക്കും നാം ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം നൽകിയതിലേക്ക് 
താങ്കൾ കണ്ണുയർത്തി നോക്കരുത്.
 അവരെ അതുമൂലം   പരീക്ഷിക്കാനാണ് നാം അത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
 താങ്കളുടെ നാഥന്റെ ഭക്ഷണം അത്യുത്തമവും എന്നെന്നും ശേഷിക്കുന്നതുമാണ്... 

( 132 ) താങ്കളുടെ കുടുംബത്തോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുക.
 അതിൽ വരുന്ന വിഷമതകൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 നാം താങ്കളോട് ആഹാരം ചോദിക്കുന്നില്ല. താങ്കൾക്ക് നാം ആഹാരം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
 അവസാനം വിജയം ഭയഭക്തിയുള്ളവർക്കാകുന്നു..... 


( 133 )( നബിതിരുമേനി )  തന്റെ നാഥന്റെ പക്കൽനിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവന്നു  തരുന്നില്ല എന്നവർ ചോദിക്കുന്നു.
 പൂർവ്വവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവ് അവർക്ക് വന്നു കിട്ടിയിട്ടില്ലെ    ? 

( 134 )( മുഹമ്മദ് നബി ) വരുന്നതിനു മുൻപായി   എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ മൂലം 
അവരെ നാം നശിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ 
ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നോ? 
"ഞങ്ങളുടെ നാഥാ നീ എന്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചില്ല ?എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്ദ്യരും അപമാനിതരുമാകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ 
നിന്റ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ  ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുമായിരുന്നല്ലൊ "...... 

( 135 ) താങ്കൾ പറയുക : നാമെല്ലാവരും 
( ഭാവിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് )
 പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക.
 നേരായ മാർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവൻ
 ആരെന്നും, സൻമാർഗം പ്രാപിച്ചവർ ആരെന്നും  എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം....❤completely 50%💞

അഭിപ്രായങ്ങള്‍