പോസ്റ്റുകള്‍

ഓഗസ്റ്റ്, 2020 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Quran

35-Surathu Faathir-01-45

അദ്ധ്യായം-35  സൂറത്തു ഫാഥിർ  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-45

Quran

11-Surathu Hood -82-123

11 -Surathu Hood -54-81

അദ്ധ്യായം-11  സൂറത്ത് ഹൂദ്  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-123  54 മുതൽ 81 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

11- Surathu Hoodh - 01-53

അദ്ധ്യായം-11  സൂറത്ത് ഹൂദ്  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-123  ഒന്നുമുതൽ 53 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

Quran

29-Surathul Ankaboothth -39-69

അധ്യായം-29  സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത്  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-69  39 മുതൽ 69 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

29-Surathul Ankabootht -01-38

അദ്ധ്യായം-29  സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത്‌   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-69  ഒന്നുമുതൽ 38 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

51-Surathu Laariyaathth -01-60

അദ്ധ്യായം-51 സൂറത്തു ദ്ദാരിയാത്ത്   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-60

Quran

74-Surathul Mudhdhasir -01-58

അദ്ധ്യായം-74  സൂറത്തുൽ മുദ്ദസിർ  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-58

Quran