16-Surathu Nnahl -88-110

അധ്യായം-14
സൂറത്തു നഹ്‌ൽ 
 അവതരണം- മക്ക
 സൂക്തങ്ങൾ-128
 88 മുതൽ 110 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥംപരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ( ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു )...

( 88 ) സത്യനിഷേധം സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന്
( ജനങ്ങളെ )
 തടയുകയും ചെയ്തവർക്ക്, അവർ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിരുന്നത് മൂലം ശിക്ഷക്കു മേൽ ശിക്ഷ നാം വർദ്ധിപ്പിക്കും.....

( 89 ) എല്ലാ ഓരോ സമുദായത്തിലും അവരിൽ നിന്ന് ഒരു സാക്ഷിയെ അവരുടെ മേൽ നാം നിയോഗിക്കുകയും, ഇവരുടെ മേൽ സാക്ഷിയായി താങ്കളെ നാം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം
( ഓർക്കുക )
 വേദഗ്രന്ഥം താങ്കൾക്ക് നാം  അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വിശദീകരണമായും, മുസ്ലിമുകൾക്ക് മാർഗദർശനവും കാരുണ്യവും സന്തോഷവാർത്തയും ആയി കൊണ്ടുമാണ്.....

( 90 ) തീർച്ചയായും അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് നീതി ചെയ്യാനും നന്മ അനുഷ്ഠിക്കാനും ബന്ധുക്കൾക്ക് ദാനം ചെയ്യാനും കൽപ്പിക്കുകയും, ഹീന കൃത്യങ്ങളും,  നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങളും അക്രമവും വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
 നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ അവൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്.... 

( 91) നിങ്ങൾ കരാർ ചെയ്താൽ അല്ലാഹുവുമായുള്ള കരാർ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. 
 പ്രതിജ്ഞകൾ ഉറപ്പിച്ചതിനുശേഷം അവ ലംഘിക്കാതിരിക്കുക. 
 നിങ്ങളുടെ മേൽ അല്ലാഹുവിനെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സാക്ഷിയാക്കി ഇരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലാഹു അറിയുന്നുണ്ട്... 

( 92 ) താൻ നൂറ്റ നൂൽ  വളരെ 
ബലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം പല ഇഴകൾ ആയി അഴിച്ചു കളയുന്ന സ്ത്രീയെ പോലെ നിങ്ങൾ ആകരുത്. 
 ഒരു സമുദായം മറ്റൊരു സമുദായത്തെക്കാൾ  അഭിവൃദ്ധിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞകളെ പരസ്പരം വഞ്ചനക്കുള്ള
 മാർഗമാക്കി വെക്കുന്നതിൽ
( നിങ്ങൾ അവളെ പോലെ ആകരുത് ). 
 ഇതുമൂലം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. 
 നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു അന്ത്യനാളിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നതാണ്..... 

( 93 ) അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവൻ ഒരൊറ്റ സമുദായം ആക്കുമായിരുന്നു. 
 പക്ഷേ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവൻ ദുർമാർഗത്തിൽ ആക്കുകയും, അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരെ അവൻ സന്മാർഗത്തിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
 നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി
 തീർച്ചയായും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെടും... 

( 94 ) നിങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞകളെ പരസ്പരം വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഉപാധിയാക്കരുത്. 
 അപ്പോൾ പാദം ഉറച്ചതിനുശേഷം അത് ഇടറി പോകും. 
 അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന്
( ജനങ്ങളെ)
 തടഞ്ഞതിനെ ഫലമായി ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. 
 വമ്പിച്ച ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്.... 

( 95 ) അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഉടമ്പടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾ തുച്ഛമായ വില വാങ്ങരുത്. 
 അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള പ്രതിഫലം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം. 
 നിങ്ങൾ അറിയുന്നവർ ആണെങ്കിൽ....

( 96 ) നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് എല്ലാം നശിക്കും. 
 അല്ലാഹുവിങ്കൽ ഉള്ളത് അവശേഷിക്കും.
 ക്ഷമാശീലർക്ക് അവൻ ചെയ്ത സൽക്കർമങ്ങൾക്ക്  തീർച്ചയായും നാം പ്രതിഫലം കൊടുക്കും....

( 97 ) പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആരാകട്ടെ വിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് സൽക്കർമങ്ങൾ  അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവർക്ക് നാം ഉൽകൃഷ്ടമായ ജീവിതം നൽകുകയും, അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നാം  പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും.....

( 98 ) അതിനാൽ ഈ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് രക്ഷ തേടുക.....

( 99 ) വിശ്വസിക്കുകയും തങ്ങളുടെ നാഥനിൽ എല്ലാം ഭാരം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ മേൽ പിശാചിന്  തീർച്ചയായും യാതൊരു അധികാരവുമില്ല.....

( 100 ) പിശാചിനെ രക്ഷാകർത്താവ് ആയി വെക്കുകയും അവൻ മൂലം ബഹുദൈവ ആരാധകരായി തീരുകയും ചെയ്തവരുടെ മേലാണ് അവനു  അധികാരശക്തി ഉള്ളത്.....


( 101 ) ഈ ഖുർആൻ വചനത്തിന്റ  സ്ഥാനത്ത് നാം മറ്റൊരു വചനം പകരം വെച്ചാൽ അവർ
( നബിയോട് )
 പറയുന്നു.
 നീ കെട്ടിച്ചമക്കുന്നവൻ മാത്രമാണ് എന്ന്.
 അവൻ അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി അല്ലാഹുനു നന്നായി അറിയാം.
 പക്ഷേ അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അത് അറിയുന്നവരല്ല..... 

( 102 )( നബിയേ )
 താങ്കൾ പറയുക.
 വിശ്വസിച്ചവരെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും മുസ്ലിമുകൾക്ക് മാർഗദർശനവും സന്തോഷവാർത്തയും നൽകാനും  താങ്കളുടെ നാഥനിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ബോധത്തോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.....

( 103 )( മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ) ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു  മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അവർ
( സത്യനിഷേധികൾ )
 പറയുന്നത് നാം  അറിയുന്നുണ്ട്.
 ഏതൊരാളിലേക്ക് അവർ ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ
 അയാളുടെ ഭാഷ  അറബി അല്ലാത്തതാകുന്നു. 
 ഇതാകട്ടെ വ്യക്തമായ അറബിഭാഷയും.....

( 104 ) അല്ലാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളിൽ  വിശ്വസിക്കാത്തവരെ അല്ലാഹു സന്മാർഗത്തിൽ ആക്കുകയില്ല.
 വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയും ഉണ്ട് അവർക്ക്..

( 105 ) അല്ലാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ തന്നെയാണ് വ്യാജ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത്.
 അവർ നുണ പറയുന്നവർ തന്നെയാണ്....

( 106 ) അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിനു ശേഷം ആരെങ്കിലും അവനെ നിഷേധിച്ചാൽ തന്റെ മനസ്സ് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ 
( വിശ്വാസം വെടിയാൻ )
 നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടവൻ ഒഴികെ- പക്ഷേ തുറന്ന മനസ്സോടെ തന്നെ ആരെങ്കിലും
 സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചാൽ അവർക്ക് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് കോപം ഉണ്ടാകും.
 വമ്പിച്ച ശിക്ഷയുണ്ട് അവർക്ക്.....

( 107 ) തീർച്ചയായും പരലോക ജീവിതത്തെക്കാൾ ഇഹലോക ജീവിതത്തെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതു  കൊണ്ടാണത്. 
 സത്യനിഷേധികളായ ജനതയെ അല്ലാഹു സന്മാർഗത്തിൽ ആക്കുകയില്ല എന്നതു കൊണ്ടും...

( 108 ) ഹൃദയങ്ങൾക്കും കാതുകൾക്കും കണ്ണുകൾക്കും അല്ലാഹു മുദ്രവച്ചവരാണവർ.
 അശ്രദ്ധരും അവർ തന്നെ...

( 109 ) സംശയമൊന്നുമില്ല. തീർച്ചയായും പരലോകത്ത് അവർ തന്നെയാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ...... 

( 110 ) പിന്നെ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഹിജ്റ ചെയ്യുകയും അനന്തരം പോരാടുകയും ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തവർക്ക് തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ നാഥൻ അതിനുശേഷം ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും പരമകാരുണ്യകനും തന്നെയാകുന്നു....

അഭിപ്രായങ്ങള്‍