പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂലൈ, 2020 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

22-Surathul Hajj -65-78

അദ്ധ്യായം-22  സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ്  അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-78  65 മുതൽ 78 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

22-Surathul Hajj -47-64

അധ്യായം-22  സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ്  അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-78  47 മുതൽ 64 വരെ യുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

22-Surathul Hajj -24-46

അദ്ധ്യായം-22  സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ്  അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-78  24 മുതൽ 46 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

22-Surathul Hajj -01-23

അദ്ധ്യായം-22  സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ്  അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-78  ഒന്നുമുതൽ 23 വരെയുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

Quran

67-Surathul Mulkk -01-30

ഇമേജ്
അദ്ധ്യായം-67  സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-30

64-Surathu ththagaabun-01-18

അദ്ധ്യായം-64 സുറത്തു ത്തഗാബുൻ   അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-18

Quran

70-Surathul maAarij-01-44

അധ്യായം-70  സൂറത്തുൽ മആരിജ്  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-44

16-Surathu Nnahl -111-128

അധ്യായം-16 സൂറത്തു നഹ്‌ൽ   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-128  111 മുതൽ 128 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

16-Surathu Nnahl -88-110

അധ്യായം-14 സൂറത്തു നഹ്‌ൽ   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-128  88 മുതൽ 110 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

16-Surathu Nnahl -65-87

അധ്യായം-16 സൂറത്തു നഹ്‌ൽ   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-128 65 മുതൽ 87 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

Quran

16-Surathu Nnahl -35-64

ഇമേജ്
അദ്ധ്യായം-16  സൂറത്തു നഹ്‌ൽ   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-128  35 മുതൽ 64 വരെ യുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

Quran

16-Surathu Nnahl -15-34

അധ്യായം -16 സൂറത്തു നഹ്‌ൽ   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-128  15 മുതൽ 34 വരെ യുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

57-Surathul Hadheed-01-29

ഇമേജ്
അധ്യായം-57  സൂറത്തുൽ ഹദീദ്  അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-29

81-Surathu thakveer -01-29

അദ്ധ്യായം-81 സൂറത്തുത്തക് വീർ   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-29

16-Surathul Nnahal -01-14

അദ്ധ്യായം-16 സൂറത്തുനഹ്‌ൽ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-128  ഒന്ന് മുതൽ 14 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

17-Surathul Israah -97-111

ഇമേജ്
അദ്ധ്യായം-17  സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഹ്  അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-111  97 മുതൽ 111 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

82-Surathul Infithar -01-19

അദ്ധ്യായം-82  സൂറത്തുൽ ഇൻഫിഥാർ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-19

17-Surathul Israah -76-96

അദ്ധ്യായം-17  സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഹ്  അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-111  76 മുതൽ 96 വരെ യുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

17-Surathul Israah -59-75

അദ്ധ്യായം-17  സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഹ്   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-111  59 മുതൽ 75 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

17-Surathul Israah -39-58

ഇമേജ്
അദ്ധ്യായം-17  സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഹ്   അവതരണം- മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-111 39 മുതൽ 58 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

94-Surathu Ssharha -01-08

അദ്ധ്യായം-94 സൂറത്തു ശ്ശർഹ. അവതരണം -മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ -08

83-Surathul Muthaffifeen -01-36

അദ്ധ്യായം-83  സൂറത്തുൽ മുഥഫ്‌ഫിഫീൻ   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-36

17-Surathul Israah -18-38

ഇമേജ്
അദ്ധ്യായം-17  സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഹ്   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-111  18 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

17-Surathul Israah -01-17

ഇമേജ്
അധ്യായം-17  സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഹ്  അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-111  ഒന്നു മുതൽ 17 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

103-Surathul Asr -01-03

അദ്ധ്യായം-103  സൂറത്തുൽ അസ് റ്   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-03

100-Surathul Aadhiyath-01-11

ഇമേജ്
അദ്ധ്യായം-100  സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-11

10-Surathu Yoonus -62-78

അദ്ധ്യായം-10 സൂറത്തു യൂനുസ്   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-109 62 മുതൽ 78 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അർത്ഥം

10-Surathu Yoonus -79-97

അധ്യായം-10 സൂറത്തു യൂനുസ്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-109  79 മുതൽ 97 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

10-Surathu Yoonus -98-109

ഇമേജ്
അദ്ധ്യായം-10 സൂറത്തുയൂനുസ്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-109 98 മുതൽ 109 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

10-Surathu Yoonus-43-61

അദ്ധ്യായം-10 സൂറത്തു യൂനുസ്   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-109  43 മുതൽ 61 വരെ യുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

10-Surathu Yoonus-26-42

അദ്ധ്യായം-10 സൂറത്തു യൂനുസ്   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-109  26 മുതൽ 42 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

10-Surathu Yoonus -15-25

അദ്ധ്യായം-10 സൂറത്തു യൂനുസ്   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-109  15 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

10-Surathu yoonus-01-14

ഇമേജ്
അദ്ധ്യായം-10 സൂറത്തു യൂനുസ്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-109  ഒന്ന് മുതൽ 14 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

78-Surathu Nnabah -01-30

അദ്ധ്യായം-78 സൂറത്തു ന്നബഹ്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-40  1 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അർത്ഥം.

78-Surathu Nnabah -31-40

ഇമേജ്
അദ്ധ്യായം-78 സൂറത്തുന്നബഹ്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-40  31 മുതൽ 40 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.