2--സൂറത്തുൽ ബഖറ 58-61

സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 58മുതൽ 61വരെയുള്ള ആയത്തുകളുടെ മലയാള വിവർത്തനം

( 58 ) നാം അവരോടു പറഞ്ഞ സന്ദർഭം
 (  ഓർക്കുക  )  നിങ്ങൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക ....

എന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളടത്തു നിന്ന് യഥേഷ്ടം  ഭക്ഷിച്ചു  കൊള്ളുക .

നിങ്ങൾ തലകുനിച്ചുകൊണ്ടു പട്ടണത്തിൻതെ വാതിൽ കടക്കുക .

ഞങ്ങളുടെ പാപം പൊറുത്തു തരേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും  ചെയ്യുക
 ചെയ്യുക ...

എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപം  നാം  പൊറുത്തുതരുന്നതാണ് .

സൽക്കർമ്മകാരികൾക്ക് നാം കൂടുതൽ പ്രതിഫലം   കൊടുക്കുകയും  ചെയ്യും ....

  ( 59 ) എന്നാൽ  അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവർ തങ്ങളോടു പറഞ്ഞതല്ലാത്ത ചില പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു .

അതിനാൽ ആ  അക്രമികൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നതെന്തേ ഫലമായി അവരുടെ മേൽ ആകാശത്തുനിന്ന് നാം തീവ്രമായ ശിക്ഷയിറക്കി .... ( 60 ) മൂസാ തന്റെ    ജനതക്കായി വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ട സന്ദർഭവും ( ഓർക്കുക ) അപ്പോൾ താങ്കളുടെ  വടികൊണ്ട് പാറമേൽ അടിക്കുക എന്ന് നാം പറഞ്ഞു .

അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നു പന്ത്രണ്ടു ഉറവകൾ  ഉൽഭവിച്ചു ..

എല്ലാ ആളുകളും തങ്ങൾക്കു കുടിക്കാനുള്ള  സ്ഥാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി
  ( നാം അവരോടു പറഞ്ഞു )  അള്ളാഹു നൽകിയ ആഹാര വസ്തുക്കളിൽ നിന്നു നിങ്ങൾ തിന്നുകയും    കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക .


നാശകാരികളായി  ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ വിഹരിക്കരുത് .....

 ( 61 ) നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭവും
 ( ഓർക്കുക ) ഓ മൂസാ ,ഒരു തരം  ആഹാരം കൊണ്ടു ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല.
 ...

അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾക്കായി  നീന്റെ നാഥനോട്  പ്രാത്ഥിക്കുക .

ഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് -ചീര ,കക്കരിക്ക ,ഗോതബ് ,പയർ ,ഉള്ളി  എന്നിവയിൽ നിന്ന്  -അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്പാദിപ്പിച്ചു തരട്ടെ .

അതിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം  പറഞ്ഞു:ഉത്തമമായതിനെ കൈവിട്ടു കൊണ്ട് പകരം അധമായത് നിങ്ങൾ  ആവശ്യപ്പെടുകയാണോ  ?

അങ്ങനെയെങ്കിൽ    നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും  ഒരു  പട്ടണത്തിൽ  ഇറങ്ങി ക്കൊള്ളുക ...

എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കു  ലഭിക്കും .

അവരിൽ  ദാരിദ്രവും നിന്ദ്യതയും  മുദ്രയടിക്കപ്പെടുകയും ,അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള   കോപത്തിനവർ  വിധേയരാവുകയും   ചെയ്തു ..
അത്   തീർച്ചയായും അല്ലാഹുവിനത്തെ   വചനങ്ങളെ അവർ നിഷേധിക്കുകയും ,പ്രവാചകന്മാരെ അന്യായമായി  കൊല പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ    ഫലമാകുന്നു .
അവർ  ധിക്കാരം     കാണിക്കുകയും അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും   ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടുമാകുന്നു   അത്  ...